กรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (ALL RISKS INSURANCE POLICY)

กรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดคืออะไร
การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดเป็นกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่ง ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่สามารถพกพาติดตัวไปได้ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คโทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า เป็นต้น อันเกิดจากอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ข้อตกลงคุ้มครอง
คุ้มครองความสูญเสียหรือ เสียหาย ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่มิได้คาดหมายใดๆ ในขณะที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ภายในบริเวณทีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยชำระเป็นเงิน หรือโดยซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยความเห็นชอบจากบริษัท
ข้อยกเว้น
การประกันภัยดังกล่าวข้างบนจะไม่รวมถึง หรือมีผลบังคับในกรณี
1. เหตุการณ์ที่เกิดจากสงคราม การรุกกราน การกระทำของศัตรูต่างประเทศ หรือการสู้รบเป็นปรปักษ์ (ไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การจลาจล การปฏิบัติ การกบฎ การแข็งเมืองการใช้กำลังทหาร หรือการแย่งชิงอำนาจ
2. ภัยจากภายนอกประเทศไทย เหตุการณ์ที่เกิดจากการนัดหยุดงาน การจลาจล การลุกฮือของพลเรือน
3. การสุญเสีย หรือเสียหายซึ่งเกิดจากการหน่วงเหนี่ยว, ริบ, ทำลาย, หรือยึดเอาของศุลกากร หรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ๆ หรือผู้มีอำนาจ
4. ทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมใน
4.1 รถทัศนาจร หรือรถที่มีหลังคาเปิดปิดได้ ซึ่งทิ้งไว้โดยมีไม่คนอยู่
4.2 รถอื่น ๆ ที่ทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่ โดยไม่มีปิดและลงกลอนหน้าต่างประตู กระโปรงหลัง หรือกูบรถ กระจกบังลม อย่างมั่นคง
5. การสูญเสีย หรือการเสียหายซึ่งเกิดจากการสึกหรอ เสื่อมสภาพ เสื่อมค่า แมลงกัดกิน ถูกสัตว์ทำลาย เกิดจากกรรมวิธีใด ๆ ของการทำความสะอาด ซักล้าง การบูรณะซ่อมแซม หรือปฏิกิริยาของแสง บรรยากาศหรือสภาพดินฟ้าอากาศ (นอกจากฟ้าผ่า)
6. การสูญเสีย หรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการเสื่อมเสียทางเครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า
7. การแตกหักของกระจก แก้ว หรือวัตถุที่เปราะ หรือแตกหักง่าย ซึ่งไม่ได้เกิดจากอัคคีภัย หรือโจรกรรม
ข้อจำกัด
ความรับผิดชอบของบริษัท ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ภายในระยะเวลาของการประกันภัยจะไม่เกิน
(1) จำนวนเงินเอาประกันภัยของทรัพย์สินแต่ละรายการตามที่ได้ระบุไว้ในตารางสำหรับรายการนั้น
(2) มูลค่าของชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน หรือชุดขอบทรัพย์สินเฉพาะชิ้นส่วนที่เสียหายหรือคู่ หรือชุด ของทรัพย์สินที่เสียหายเท่านั้น ในกรณีทีเกิดการเสียหายของชิ้นส่วนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน หรือคู่ หรือชุดของทรัพย์สินใด ๆ แต่ไม่เกิดอัตราส่วนของจำนวนเงินเอาประกันของทั้งชุด หรือทั้งคู่
(3) จำนวนเงินเอาประกันทั้งหมด ในกรณีที่เกิดการสุญเสีย หรือเสียหายทั้งหมด
ถ้าหากจำนวนเงินเอาประกันของทรัพย์สินใด ๆ ในขณะที่เกิดการสูญเสีย หรือเสียหายน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น จะถือว่าผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองใน
ส่วนที่แตกต่างนั้น และจะต้องรับผิดชอบตามอัตราของการสูญเสีย หรือเสียหายนั้น
ข้อมูลอ้างอิง https://www.oic.or.th/th/node/84329