ชำระเงิน ประกันวินาศภัย

Djinsure-Banner-วิธีชำระเงิน-V1-2
เงื่อนไขการตัดบัตรเครดิต

1. ต้องใช้บัตรเครดิต ของกรรมการเท่านั้น

2. ต้องนำส่งหนังสือรับรองบริษัท มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ให้แก่บริษัท

ต้องแสดงบัตรประชาชน  พร้อมระบุ ข้อความดังนี้

 

“ข้าพเจ้า…ชื่อ..นามสกุล…มีความประสงค์ขอชำระเบี้ยประกันภัยของรถทะเบียน ……..แทน คุณ…ชื่อ…นามสกุล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็น……..”

 
ตัวอย่างการเขียน
 

ข้าพเจ้า นางสาวจริงใจ รักบริการ มีความประสงค์ขอชำระเบี้ยประกันภัยรถทะเบียน กก1234กท แทน นายจริงจัง รักบริการ ซื่งมีความเกี่ยวข้องเป็น พี่สาว

**คุณสมบัติ ผู้ที่ตัดบัตรแทน – ต้องเป็นคนครอบครัว เช่น บิดา มารดา พี่สาว น้องสาว พี่ชาย น้องชาย สามี ภรรยา**