All Risk Insurance

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risks Insurance) ปัจจุบันกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินได้กำหนดใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท โดยได้แปลมาจากกรมธรรม์ประกันภัย Accidental Damage (property) Insurance (ABI FORM ) โดยได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขบางประเด็นที่เห็นว่าควรปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมายในประเทศไทย และเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยเพิ่มมากขึ้น กรมธรรม์ประกันภัยนี้ใช้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่เห็นว่าการทำประกันอัคคีภัยซึ่งเป็นความคุ้มครองแบบระบุภัยยังไม่เพียงพอกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้น ก็สามารถทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของตนได้  ความคุ้มครอง การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่เกิดการสูญเสีย ความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือตามจำนวนที่เสียหายจริง หรือทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่สำหรรัยการสูญหาย หรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยอุบัติภัยใด ๆ ที่มิได้ระยุยกเว้นไว้ ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย จากความคุ้มครองที่กำหนดไว้ แยกการสูญหายหรือความเสียหายของทรัพย์สินออกเป็น 3 ประเด็นคือ 1. ต้องเป็นความเสียหายทางกายภาพ (Physical loss or damage) 2. ต้องเป็นอุบัติภัย (Accidental) ที่มิได้ระยะยกเว้นไว้ในข้อยกเว้น 3. ต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประกันภัย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ต้องระบุจำนวนเงินเอาประกันภัยแยกไว้ตามรายการแต่ละรายการ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมที่ระบุในตารางกรมธรรม์ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้แก่ อาคาร เครื่องจักร สต๊อกสินค้าหรือวัตถุดิบ …

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risks Insurance) Read More »

กรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดคืออะไร การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดเป็นกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่ง ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่สามารถพกพาติดตัวไปได้ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คโทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า เป็นต้น อันเกิดจากอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง คุ้มครองความสูญเสียหรือ เสียหาย ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่มิได้คาดหมายใดๆ ในขณะที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ภายในบริเวณทีได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยชำระเป็นเงิน หรือโดยซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยความเห็นชอบจากบริษัท ข้อยกเว้น การประกันภัยดังกล่าวข้างบนจะไม่รวมถึง หรือมีผลบังคับในกรณี 1. เหตุการณ์ที่เกิดจากสงคราม การรุกกราน การกระทำของศัตรูต่างประเทศ หรือการสู้รบเป็นปรปักษ์ (ไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การจลาจล การปฏิบัติ การกบฎ การแข็งเมืองการใช้กำลังทหาร หรือการแย่งชิงอำนาจ 2. ภัยจากภายนอกประเทศไทย เหตุการณ์ที่เกิดจากการนัดหยุดงาน การจลาจล การลุกฮือของพลเรือน 3. การสุญเสีย หรือเสียหายซึ่งเกิดจากการหน่วงเหนี่ยว, ริบ, ทำลาย, หรือยึดเอาของศุลกากร หรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ๆ หรือผู้มีอำนาจ 4. ทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมใน 4.1 รถทัศนาจร หรือรถที่มีหลังคาเปิดปิดได้ ซึ่งทิ้งไว้โดยมีไม่คนอยู่ 4.2 รถอื่น …

กรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (ALL RISKS INSURANCE POLICY) Read More »