การชำระเงิน คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (KP)

Djinsure-Banner-วิธีชำระเงิน-V1-2

1 โอนเข้าบัญชี ของบริษัทประกันโดยตรง ตามหมายเลขบัญชีด้านล่าง

2.จ่ายเป็นบัตรเครดิต โดยทำตามเงื่อนไขในการชำระของแต่ละบริษัท

การชำระบัตรเครดิตสำหรับ นิติบุคคล --> ต้องใช้บัตรกรรมการเท่านั้น -->ต้องนำส่งหนังสือรับรอง มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ให้แก่บริษัทฯ

การชำระบัตรเครดิตสำหรับ บุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่ชื่อเดียวกับผู้เอาประกันภัย --> ต้องแสดงบัตรประชาชน พร้อมระบุดังนี้

“ข้าพเจ้า…ชื่อ..นามสกุล…มีความประสงค์ขอชำระเบี้ยประกันภัยของรถทะเบียน ……..แทน คุณ…ชื่อ…นามสกุล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็น……..” ตัวอย่างการเขียน

ข้าพเจ้า นางสาวจริงใจ รักบริการ มีความประสงค์ขอชำระเบี้ยประกันภัยรถทะเบียน กก1234กท แทน นายจริงจัง รักบริการ ซื่งมีความเกี่ยวข้องเป็น พี่สาว

**คุณสมบัติ ผู้ที่ตัดบัตรแทน – ต้องเป็นคนครอบครัว เช่น บิดา มารดา พี่สาว น้องสาว พี่ชาย น้องชาย สามี ภรรยา**

นำส่งเอกสาร โดย ส่งเมล์ หรือ Add line

mail icon
djinsuremotor@gmail.com
line logo
weelove4019
line logo
tam-dj

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร

เอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อดำเนินการแจ้งงาน สำหรับบุคคลธรรมดา

icon tick brown web theme s

บัตรประชาชน

เขียนระบุ ว่าใช้เพื่อทำประกันภัยรถยนต์เท่านั้น --> เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

icon tick brown web theme s

ใบขับขี่

กรณี ต้องการซื้อประกัน แบบระบุผู้ขับขี่

icon tick brown web theme s

สำเนาทะเบียนรถ

icon tick brown web theme s

หลักฐานชำระเงิน

นำส่งเป็น สลิบเงินโอน หรือ กรอกใบตัดบัตรเครดิด ส่งแนบเข้ามา

กรณีใชับัตรเครดิต ไม่ตรงกับชื่อผู้เอาประกันภัย จะต้องใช้บัตรประชาชน เจ้าของบัตรเครดิต ระบุว่า " ข้าพเจ้า ....ชื่อ-นามสกุล... มีความประสงค์ของชำระเบี้ยประกันภัยรถทะเบียน...... แทน......ชื่อ-นามสกุล.... โดยมีความสัมพันธเป็น...... (เขียนสถานะว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร)

เอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อดำเนินการแจ้งงาน สำหรับนิติบุคคล

icon tick brown web theme s

หนังสือรับรองบริษัท

เขียนระบุ ว่าใช้เพื่อทำประกันภัยรถยนต์เท่านั้น --> เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง--> ประทับตราบริษัท

icon tick brown web theme s

บัตรประชาชนกรรมการ

เขียนระบุ ว่าใช้เพื่อทำประกันภัยรถยนต์เท่านั้น --> เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

icon tick brown web theme s

ใบขับขี่

กรณี ต้องการซื้อประกัน แบบระบุผู้ขับขี่

icon tick brown web theme s

สำเนาทะเบียนรถ

icon tick brown web theme s

หลักฐานชำระเงิน

นำส่งเป็น สลิบเงินโอน หรือ กรอกใบตัดบัตรเครดิด ส่งแนบเข้ามา

การตัดบัตรเครดิต ต้องใช้บัตรกรรมการเท่านั้น