การชำระเงิน เมืองไทยประกันภัย

การชำระเงิน --> จ่ายตรงเข้าบริษัทประกันภัย โดย

โอนเงิน

account muangthai insurance s

หรือ

muangthai logo
ดาวน์โหลดฟอร์มตัดบัตร

**เงื่อนไขการตัดบัตร จะต้องแนบ หน้าบัตรเครดิต เข้ามาให้เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำการตัดชำระได้

เอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อดำเนินการแจ้งงาน สำหรับบุคคลธรรมดา

icon tick brown web theme s

บัตรประชาชน

เขียนระบุ ว่าใช้เพื่อทำประกันภัยรถยนต์เท่านั้น --> เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

icon tick brown web theme s

ใบขับขี่

กรณี ต้องการซื้อประกัน แบบระบุผู้ขับขี่

icon tick brown web theme s

สำเนาทะเบียนรถ

icon tick brown web theme s

หลักฐานชำระเงิน

กรณีจ่ายเป็นตัดบัตร จะต้องแนบหน้าบัตรเครดิตเข้ามาด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถตัดชำระได็

กรณีใชับัตรเครดิต ไม่ตรงกับชื่อผู้เอาประกันภัย จะต้องใช้บัตรประชาชน เจ้าของบัตรเครดิต ระบุว่า " ข้าพเจ้า ....ชื่อ-นามสกุล... มีความประสงค์ของชำระเบี้ยประกันภัยรถทะเบียน...... แทน......ชื่อ-นามสกุล.... โดยมีความสัมพันธเป็น...... (เขียนสถานะว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร)

เอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อดำเนินการแจ้งงาน สำหรับนิติบุคคล

icon tick brown web theme s

หนังสือรับรองบริษัท

เขียนระบุ ว่าใช้เพื่อทำประกันภัยรถยนต์เท่านั้น --> เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง--> ประทับตราบริษัท

icon tick brown web theme s

บัตรประชาชน

เขียนระบุ ว่าใช้เพื่อทำประกันภัยรถยนต์เท่านั้น --> เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

icon tick brown web theme s

ใบขับขี่

กรณี ต้องการซื้อประกัน แบบระบุผู้ขับขี่

icon tick brown web theme s

สำเนาทะเบียนรถ

icon tick brown web theme s

หลักฐานชำระเงิน

กรณีจ่ายเป็นตัดบัตร จะต้องแนบหน้าบัตรเครดิตเข้ามาด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถตัดชำระได็

การตัดบัตร ต้องใช้บัตรกรรมการเท่านั้น

นำส่งเอกสาร โดย ส่งเมล์ หรือ Add line

mail icon
djnonmotor@gmail.com
line logo
weelove4019
line logo
tam-dj

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร