วันที่จัดส่ง

ชื่อ

ส่งโดย

เลขที่ในการส่ง

ผู้รับเอกสาร

วันที่ได้รับเอกสาร

เอกสารที่ส่ง

28/12/2566

คุณจุติพงศ์

ไปรษณีย์ไทย

OB305147709TH

นิติบุคคล

29/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ฌฌ 6663

28/12/2566

คุณวรรณวิษา

ไปรษณีย์ไทย

OB305147712TH

กฤตมน

1/1/2567

กธ,.ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ขถ 9013

26/12/2566

คุณอุบล

ไปรษณีย์ไทย

OB305147023TH

แสงอรุณ

28/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ญถ 3519

26/12/2566

คุณพงศ์วิสิฐ

ไปรษณีย์ไทย

OB305147010TH

ยาม

28/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 3ขล 3593

26/12/2566

บริษัท วงตะวัน จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305146986TH

ผู้แทนผู้รับ

27/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ณอ 1389

26/12/2566

คุณพิชิต

ไปรษณีย์ไทย

OB305147006TH

รักษิณา

29/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 8กฐ 6874

26/12/2566

คุณวรวรรณ

ไปรษณีย์ไทย

OB305146990TH

เทพ

27/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ญธ 1917

26/12/2566

คุณวสันต์

ไปรษณีย์ไทย

OB305147037TH

เกสรี

28/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ลจ 3634

26/12/2566

คุณศรีพรหมมินทร์

ไปรษณีย์ไทย

OB305147037TH

เกสรี

28/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันPA

22/12/2566

คุณสุธี

ไปรษณีย์ไทย

OB296437325TH

ฐณะวัฒน์

25/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 2กอ 3752

22/12/2566

คุณญาดา

ไปรษณีย์ไทย

OB296437317TH

พงษ์สยาม

23/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 1กฎ 9495

22/12/2566

นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ลิงค์ คอนโด อาคารแอสตัน (สำนักงานใหญ่)

ไปรษณีย์ไทย

OB296437334TH

อารียา

25/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันIAR,PL

22/12/2566

บริษัท ดีพร้อม เรสซิเด้นซ์ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB296437348TH

วุฒิ

23/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันIAR,PL

19/12/2566

คุณเสน่ห์

ไปรษณีย์ไทย

RL875043148TH

แสงอรุณ

21/12/2566

ป้ายภาษี 2ขณ 856

19/12/2566

คุณฐิตาพร

ไปรษณีย์ไทย

RL875043148TH

แสงอรุณ

21/12/2566

ป้ายภาษี 6กฏ 5598

19/12/2566

คุณขัตติยะ

ไปรษณีย์ไทย

RL875043125TH

อธิปัตย์

22/12/2566

ป้ายภาษี ญห 9033

19/12/2566

คุณปิยพงษ์

ไปรษณีย์ไทย

RL875043134TH

เรณู

21/12/2566

พรบ,ใบเสร็จพรบ,ป้ายภาษี 5กว 2834

19/12/2566

คุณทวี

ไปรษณีย์ไทย

OB305131023TH

ทวี

21/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ บน 3027

19/12/2566

บริษัท มณีรินทร์ แอซเซท จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305131010TH

สุภาพร

21/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันIAR,PL

14/12/2566

คุณบุษกร

ไปรษณีย์ไทย

RL875022205TH

บุษกร

16/12/2566

พรบ,ใบเสร็จพรบ จบม 78

14/12/2566

คุณบุษกร

ไปรษณีย์ไทย

RL875022205TH

บุษกร

16/12/2566

พรบ,ใบเสร็จพรบ งษร 69

14/12/2566

คุณบุษกร

ไปรษณีย์ไทย

RL875022205TH

บุษกร

16/12/2566

พรบ,ใบเสร็จพรบ ขธ 3751

14/12/2566

คุณจินตนา

ไปรษณีย์ไทย

OB296419976TH

ณิชากานต์

15/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ พฮ 8181

14/12/2566

คุณณิชากานต์

ไปรษณีย์ไทย

OB296419976TH

ณิชากานต์

15/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 5กล 6551

14/12/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875022196TH

ปวีณา

15/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ถท 7967

14/12/2566

คุณวาริธร

ไปรษณีย์ไทย

RL875022182TH

สมศักดิ์

16/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 5กอ 4523

14/12/2566

คุณกอบชัย

ไปรษณีย์ไทย

OB296419959TH

เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง

15/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันPA

14/12/2566

คุณศุภอัศม์

ไปรษณีย์ไทย

OB296419959TH

เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง

15/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันPA

14/12/2566

บริษัท เอกสหกรุ๊ป จำกัด (ฟอร์ด ปากช่อง)

ไปรษณีย์ไทย

OB296419962TH

กรรณิกา

18/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันIAR,PL

13/12/2566

บริษัท สยามแคนส์อินดัสทริ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875074508TH

ผู้รับรับเอง

15/12/2566

พรบ,สำเนาใบเสร็จพรบ 84-9196 ชบ

13/12/2566

บริษัท สยามแคนส์อินดัสทริ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875074508TH

ผู้รับรับเอง

15/12/2566

พรบ,สำเนาใบเสร็จพรบ 83-4197 ชบ

13/12/2566

บริษัท สยามแคนส์อินดัสทริ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875074508TH

ผู้รับรับเอง

15/12/2566

พรบ,สำเนาใบเสร็จพรบ 84-2236 ชบ

13/12/2566

บริษัท สยามแคนส์อินดัสทริ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875074508TH

ผู้รับรับเอง

15/12/2566

พรบ,สำเนาใบเสร็จพรบ 83-2900 ชบ

13/12/2566

คุณสุทัศน์

ไปรษณีย์ไทย

RL875074511TH

ยาม

14/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,สลักหลังกธ 2ฒต 8319

13/12/2566

คุณทิพย์

ไปรษณีย์ไทย

RL875074525TH

ทิพย์

14/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 1กน 3449

13/12/2566

คุณวสันต์

ไปรษณีย์ไทย

OB305140864TH

เกสรี

15/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ลจ 3634

13/12/2566

คุณซอ เย เตียง ตุน

ไปรษณีย์ไทย

OB305140864TH

เกสรี

15/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ขถ 7504

8/12/2566

คุณกิตติ

ไปรษณีย์ไทย

RL875066651TH

กิตติ

10/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ฆอ 6025

8/12/2566

คุณสมปอง

ไปรษณีย์ไทย

RL875066665TH

สมปอง

9/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 5กว 804

8/12/2566

บริษัท อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค ทรานสปอร์ต จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875066696TH

จีรภา

9/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 5กว 804

8/12/2566

คุณพีรกานต์

ไปรษณีย์ไทย

RL875066679TH

สุนีรัตน์

9/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 1กณ 9795

8/12/2566

คุณสุนีรัตน์

ไปรษณีย์ไทย

RL875066679TH

สุนีรัตน์

9/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 4กท 8789

8/12/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875066682TH

ปวีณา

11/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ,เอกสารวางบิล ฮษ 1269

8/12/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875066682TH

ปวีณา

11/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ,เอกสารวางบิล ฮษ 1270

6/12/2566

บริษัท สยามแคนส์ อินดัสทรี จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305117809TH

ผู้รับรับเอง

8/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 84-9011

6/12/2566

คุณวาสนา

ไปรษณีย์ไทย

OB305117812TH

เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง

7/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ณย 663

6/12/2566

คุณณัฐธิดา

ไปรษณีย์ไทย

OB305117790TH

ณัฐธิดา

8/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 8กญ 5796

6/12/2566

บริษัท ไวท์เวทเซอร์วิส จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305117826TH

เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง

7/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ถท 3044

6/12/2566

บริษัท ไวท์เวทเซอร์วิส จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305117826TH

เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง

7/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 1ขล 2328

6/12/2566

คุณประวิทย์

ไปรษณีย์ไทย

OB305117786TH

ประวิทย์

7/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ขษ 2765

6/12/2566

คุณพงศ์วิสิฐ

ไปรษณีย์ไทย

OB305117830TH

ยาม

8/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 3ขล 3593

1/12/2566

คุณณัฎฐณิชา

ไปรษณีย์ไทย

RL875034490TH

ศักดิ์ชาย

2/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,ป้ายภาษี กอ 200

1/12/2566

คุณบรรจบ

ไปรษณีย์ไทย

RL875034526TH

ฝน

2/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 4ขฉ 5465

1/12/2566

คุณมนัส

ไปรษณีย์ไทย

RL875034509TH

จนท.รร.สาธิต

4/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ขข 4575

1/12/2566

บริษัท วงตะวัน จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875034512TH

ผู้แทนผู้รับ

2/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 6กผ 666

1/12/2566

คุณประพันธ์

ไปรษณีย์ไทย

RL875034530TH

ประพันธ์

2/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันคอนโด

30/11/2566

บริษัท อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค ทรานสปอร์ต จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305122826TH

จีรภา

1/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 2ฒข 458 กท (ประกันขนส่ง)

30/11/2566

บริษัท อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค ทรานสปอร์ต จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305122826TH

จีรภา

1/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 61-4292 (ประกันขนส่ง)

29/11/2566

คุณประเวศน์

ไปรษณีย์ไทย

OB305102910TH

ประเวศน์

1/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 1นจ 3578

29/11/2566

คุณฉัตรชัย

ไปรษณีย์ไทย

OB305102923TH

บังอร

1/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ญฒ 1209

29/11/2566

คุณทวี

ไปรษณีย์ไทย

OB305102937TH

สำราญ

30/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ สท 36

29/11/2566

คุณทวี

ไปรษณีย์ไทย

OB305102945TH

ทวี

1/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ บน 3027

29/11/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305102906TH

ปวีณา

30/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ,เอกสารวางบิล 82-7047

24/11/2566

คุณภาวนาภรณ์

ไปรษณีย์ไทย

OB296493693TH

ภาวนาภรณ์

25/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 8กค 1928

24/11/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB296493702TH

ปวีณา

27/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ,เอกสารวางบิล ถท 7967

22/11/2566

คุณธำรงค์

ไปรษณีย์ไทย

OB305121525TH

ธำรง

23/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ฎก 9150

22/11/2566

บริษัท วสันต์ สตูดิโอ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305121539TH

กันรัตน์

23/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ฒอ 4862

22/11/2566

บริษัท วงตะวัน จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305121556TH

ผู้แทนผู้รับ

23/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ณส 333

22/11/2566

คุณสมคิด

ไปรษณีย์ไทย

OB305121542TH

ณัฐดนัย

23/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 8กจ 742

17/11/2566

คุณณัฏฐณิชา

ไปรษณีย์ไทย

RL875003271TH

ณัฏฐณิชา

19/11/2566

สลักหลังกธ,สลักหลังพรบ 4ขว 1240

17/11/2566

คุณวทัญญู

ไปรษณีย์ไทย

RL875003268TH

วทัญญู

18/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 1กต 8940

17/11/2566

คุณเมฆ

ไปรษณีย์ไทย

OB305113501TH

เมฆ

18/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ฒพ 4683

17/11/2566

คุณดาหวัน

ไปรษณีย์ไทย

OB305113501TH

เมฆ

18/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ กล 7132

17/11/2566

คุณนิธิภัทร

ไปรษณีย์ไทย

RL875003254TH

มตตรี

20/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 3ขภ 3655

14/11/2566

บริษัท เซียวสุวรรณ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305100176TH

สุธี

16/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 82-7652

14/11/2566

คุณอริศรา

ไปรษณีย์ไทย

OB305100180TH

อริศรา

15/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 1กญ 6607

14/11/2566

คุณศุภวรรณ

ไปรษณีย์ไทย

OB305100193TH

ศุภวรรณ

17/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ภว 3790

14/11/2566

คุณเกสรี

ไปรษณีย์ไทย

OB305100202TH

เกสรี

15/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 1ขผ 2897

14/11/2566

คุณนันทรัตน์

ไปรษณีย์ไทย

OB305100216TH

นันทรัตน์

15/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันอัคคีภัย

10/11/2566

คุณศรศักดิ์

ไปรษณีย์ไทย

RL846894655TH

โสภิดา

12/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 1ขศ 6939

10/11/2566

คุณอุษา

ไปรษณีย์ไทย

RL846894664TH

ผู้รับรับเอง

11/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2กศ 3111

10/11/2566

คุณณัฎฐณิชา

ไปรษณีย์ไทย

RL846894678TH

ศักดิ์ชาย

11/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 4กฆ 214

10/11/2566

คุณสุพัตรา

ไปรษณีย์ไทย

RL846894647TH

เกสรี

15/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 1ขย 1329

3/11/2566

คุณสมพร

ไปรษณีย์ไทย

RL846853625TH

ปัทมา

5/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 3กฏ 795

3/11/2566

บริษัท เอสพี.อิเล็คทริคอล คอนแทรคเตอร์ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB296449315TH

ตา

4/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 7กว 9358

3/11/2566

บริษัท ซันซิน พริ้นติ้ง แมชชีน แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB296449329TH

เพลิน

4/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ฮษ 1988

3/11/2566

บริษัท ไฟวสตาร์ โปรดักชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL846853639TH

ไพโรจน์

4/11/2566

สลักหลังกธ ประกันSME

1/11/2566

คุณเนตรชก

ไปรษณีย์ไทย

RL846852196TH

ผู้แทนผู้รับ

2/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,สลักหลังกธ 4กษ 3013

1/11/2566

คุณพนม

ไปรษณีย์ไทย

RL846852182TH

วินัย

2/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ กบ 3244

1/11/2566

คุณขวัญชัย

ไปรษณีย์ไทย

RL846852179TH

ผู้รับรับเอง

2/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ณย 8593

1/11/2566

คุณสุวิชา

ไปรษณีย์ไทย

OB296448487TH

สุวิชา

2/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ สล 3553

1/11/2566

คุณสุวิชา

ไปรษณีย์ไทย

OB296448487TH

สุวิชา

2/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ธอ 676

1/11/2566

คุณสุวิชา

ไปรษณีย์ไทย

OB296448487TH

สุวิชา

2/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ วล 484

1/11/2566

คุณสุวิชา

ไปรษณีย์ไทย

OB296448487TH

สุวิชา

2/11/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันอัคคีภัย

27/10/2566

คุณพรสวรรค์

ไปรษณีย์ไทย

RL846819062TH

เดือนดารา

30/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ขข 9780

27/10/2566

คุณสุพจน์

ไปรษณีย์ไทย

RL846819076TH

สุพจน์

28/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 4กว 4500

27/10/2566

คุณอภิรดี

ไปรษณีย์ไทย

RL846819080TH

ไพโรจน์

28/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันอัคคีภัย

27/10/2566

คุณTENG LEE YEIN

ไปรษณีย์ไทย

RL846819080TH

ไพโรจน์

28/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันอัคคีภัย

27/10/2566

คุณTENG LEE YEIN

ไปรษณีย์ไทย

RL846819080TH

ไพโรจน์

28/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันอัคคีภัย

27/10/2566

คุณสมใจ

ไปรษณีย์ไทย

RL846819080TH

ไพโรจน์

28/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันอัคคีภัย

27/10/2566

คุณสมใจ

ไปรษณีย์ไทย

RL846819080TH

ไพโรจน์

28/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันอัคคีภัย

25/10/2566

คุณณัฐปภัสร์

ไปรษณีย์ไทย

RL846850779TH

ผู้รับรับเอง

27/10/2566

ป้ายภาษี 1นค 8895

25/10/2566

คุณชนสิทธิ์

ไปรษณีย์ไทย

OB296447075TH

เขมจิรา

26/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ชภ 456

25/10/2566

บริษัท วสันต์ สตูดิโอ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB296447075TH

เขมจิรา

26/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ฒท 6167

25/10/2566

บริษัท วสันต์ สตูดิโอ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB296447075TH

เขมจิรา

26/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ฒท 4852

20/10/2566

คุณจักรพันธุ์

ไปรษณีย์ไทย

RL846829793TH

คณิตา

21/10/2566

สลักหลังกธ 1กฏ 6827

20/10/2566

คุณยุวธิดา

ไปรษณีย์ไทย

OB296446296TH

ลูกจ้าง

21/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ฌง 1118

20/10/2566

คุณวิลาสิณีย์

ไปรษณีย์ไทย

OB296446305TH

ณรงค์ศักดิ์

24/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ กจ 6171

20/10/2566

คุณณรงค์ศักดิ์

ไปรษณีย์ไทย

OB296446305TH

ณรงค์ศักดิ์

24/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 1ฒฬ 8091

20/10/2566

คุณบุญทิวา

ไปรษณีย์ไทย

OB296446282TH

บุญทิวา

21/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2กง 82

20/10/2566

คุณธิติมา

ไปรษณีย์ไทย

OB296446336TH

ผู้รับรับเอง

21/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 4กล 5029

20/10/2566

บริษัท ซันซิน พริ้นติ้ง แมชชีน แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB296446322TH

อั้ม

24/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 3ฒง 2843

20/10/2566

บริษัท ซันซิน พริ้นติ้ง แมชชีน แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB296446322TH

อั้ม

24/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 3ฒง 2785

20/10/2566

บริษัท ซันซิน พริ้นติ้ง แมชชีน แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB296446322TH

อั้ม

24/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 1กค 9288

20/10/2566

คุณนันธวุฒิ

ไปรษณีย์ไทย

OB296446319TH

คุตอร

24/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ,ป้ายภาษี สฬ 5946

20/10/2566

คุณมณีรัตน์

ไปรษณีย์ไทย

OB296446340TH

ใส่ตู้จดหมาย

21/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันอัคคีภัย

20/10/2566

คุณสุวภัทร

ไปรษณีย์ไทย

OB296446353TH

สุวภัทร

24/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,สลักหลังกธ ประกัน PA

20/10/2566

คุณเจริญชัย

ไปรษณีย์ไทย

OB296446353TH

สุวภัทร

24/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกัน PA

18/10/2566

คุณสวภัทร

ไปรษณีย์ไทย

OB296463612TH

สวภัทร

19/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ วย 3060

18/10/2566

คุณนิคม

ไปรษณีย์ไทย

OB296463590TH

คนในบ้านรับแทน

19/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ งบ 9734

18/10/2566

คุณจักรกฤษณ์

ไปรษณีย์ไทย

OB296463609TH

จักรกฤษณ์

19/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ วค 8731

18/10/2566

บริษัท วสันต์ สตูดิโอ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB296463626TH

เขมจิรา

19/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันSME

12/10/2566

คุณไกรวิชญ์

ไปรษณีย์ไทย

RL821484368TH

ศรีวัย

14/10/2566

สลักหลังกธ,,สลักหลังพรบ กต 6600

12/10/2566

บริษัท สยามแคนส์ อินดัสทริ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL821484354TH

วิพา

16/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 83-2952

11/10/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL846840309TH

พนิดา

12/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ฮท 381

11/10/2566

บริษัท วงตะวัน จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL846840290TH

ผู้แทนผู้รับ

12/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ฒภ 257

10/10/2566

คุณจิตปะพันธ์

ไปรษณีย์ไทย

OB296457577TH

สุมาลี

11/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 7กท 5256

10/10/2566

บริษัท ดิจิเวิลด์พัฒนา จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB296457546TH

ผู้แทนผู้รับ

11/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ขถ 180

10/10/2566

คุณจีรวัธน์

ไปรษณีย์ไทย

OB296457550TH

นิติศุภาลัย

11/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ จจ 3557

10/10/2566

คุณจรัสจันทร์

ไปรษณีย์ไทย

OB296457563TH

วิมล

12/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 5กฎ 813

6/10/2566

คุณนวลหงส์

ไปรษณีย์ไทย

RL821478402TH

เพลิน

7/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ญอ 5809

6/10/2566

บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB296425282TH

ไพโรจน์

9/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 6กษ 6546

6/10/2566

บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB296425282TH

ไพโรจน์

9/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ฆจ 5629

6/10/2566

คุณศรุต

ไปรษณีย์ไทย

RL821478416TH

ศรุต

7/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 6กพ 2812

3/10/2566

คุณรชต

ไปรษณีย์ไทย

RL821468904TH

รชต

4/10/2566

พรบ,ใบเสร็จพรบ ลบ 7341

3/10/2566

คุณปริศนา

ไปรษณีย์ไทย

RL821468952TH

ฐณะวัฒน์

5/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 9กพ 2784

3/10/2566

คุณสุธี

ไปรษณีย์ไทย

RL821468952TH

ฐณะวัฒน์

5/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ บห 3642

3/10/2566

คุณวิยะดา

ไปรษณีย์ไทย

RL821468921TH

วิภาวรรณ

4/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 3กร 2195

3/10/2566

บริษัท เอเชย พีไอดี เทคโนโลยี จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL821468935TH

สมาน

4/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 1ขค 6555

3/10/2566

คุณสุวัฒน์

ไปรษณีย์ไทย

RL821468918TH

สุวัฒน์

4/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 3กผ 7811

3/10/2566

คุณกรเกด

ไปรษณีย์ไทย

RL821468949TH

กรเกด

4/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ฌก 9992

29/9/2566

บริษัท เอกสหกรุ๊ป จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB286169029TH

กรรณิกา

2/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันIAR,PL

29/9/2566

บริษัท เอกสหกรุ๊ป ออโตโมบิล จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB286169029TH

กรรณิกา

2/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันIAR,PL

28/9/2566

คุณพัชร์มณี

ไปรษณีย์ไทย

OB296408426TH

ณัฐดนัย

29/9/2566

พรบ,ใบเสร็จพรบ,ป้ายภาษี 1ขฐ 6825

28/9/2566

คุณสรกิต

ไปรษณีย์ไทย

OB296408457TH

สรกิต

29/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 1ฒม 1101

28/9/2566

คุณวิลาสิณีย์

ไปรษณีย์ไทย

OB296408465TH

เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง

2/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ กจ 6171

28/9/2566

คุณณรงค์ศักดิ์

ไปรษณีย์ไทย

OB296408465TH

เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง

2/10/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 1ฒฬ 8091

28/9/2566

คุณจักรพันธุ์

ไปรษณีย์ไทย

OB296408430TH

คณิตา

29/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 4กอ 6602

28/9/2566

คุณณรงค์ศักดิ์

ไปรษณีย์ไทย

OB296408443TH

น้ำทิพย์

30/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ,ป้ายภาษี บว 4439

28/9/2566

คุณเจษฎากร

ไปรษณีย์ไทย

OB296408474TH

กานติมา

30/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันPA

18/9/2566

คุณมานพ

ไปรษณีย์ไทย

RL821461472TH

มานพ

20/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 6ว 7226

18/9/2566

บริษัท วงตะวัน จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL821461407TH

ผู้แทนผู้รับ

20/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ษล 5353

18/9/2566

คุณคณิตา

ไปรษณีย์ไทย

RL821461441TH

ประภัสสร

20/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ขด 4898

18/9/2566

บริษัท ไอเอ็นที แฮนเดิล จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL821461438TH

จีรภา 

20/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 1ฒฎ 1514

18/9/2566

คุณณรงค์

ไปรษณีย์ไทย

RL821461455TH

ณรงค์

19/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ชฉ 3525

18/9/2566

คุณอาวัส

ไปรษณีย์ไทย

RL821461455TH

พนักงานของบริษัท

20/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันอัคคีภัย

18/9/2566

คุณลัดดา

ไปรษณีย์ไทย

RL821461469TH

ลัดดา

20/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันอัคคีภัย

18/9/2566

บริษัท เอกสหกรุ๊ป ออโตโมบิล จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL821461415TH

กรรณิกา

20/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันPL,IAR

12/9/2566

บริษัท สยามแคนส์อินดัสทรี้ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB286196466TH

วิพา

14/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 84-9195

12/9/2566

คุณบรรภพ

ไปรษณีย์ไทย

OB286196452TH

บรรภพ

13/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ พษ 5812

12/9/2566

คุณเมธี

ไปรษณีย์ไทย

OB286196483TH

อูํด

13/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ญษ 7405

12/9/2566

คุณสุวภัทร

ไปรษณีย์ไทย

OB286196497TH

สุวภัทร

13/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 8กฆ 2600

12/9/2566

บริษัท ซันซิน พริ้นติ้ง แมชชีน แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB286196506TH

เพลิน

13/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ฒธ 6171

12/9/2566

บริษัท ซันซิน พริ้นติ้ง แมชชีน แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB286196506TH

เพลิน

13/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 5กว 1382

12/9/2566

บริษัท ซันซิน พริ้นติ้ง แมชชีน แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB286196506TH

เพลิน

13/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ฒช 1147

8/9/2566

คุณสมจิตต์

ไปรษณีย์ไทย

OB286165631TH

ช้าง

9/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 1ฒถ 5619

8/9/2566

คุณอัจฉรีย์

ไปรษณีย์ไทย

OB286165628TH

พรรณฉัตร

9/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ฌน 3590

8/9/2566

คุณเพชรลักษณ์

ไปรษณีย์ไทย

OB286165645TH

เกสรี

12/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ขฐ 6913

8/9/2566

คุณวีระพล

ไปรษณีย์ไทย

OB286165645TH

เกสรี

12/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 7กส 6347

7/9/2566

คุณอรรถ

ไปรษณีย์ไทย

OB277189056TH

อรรถ

8/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ชห 9287

7/9/2566

คุณศุภิกา

ไปรษณีย์ไทย

OB277189060TH

ศุภิกา

8/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ,ป้ายภาษี 4กย 9527

7/9/2566

คุณคณิตา

ไปรษณีย์ไทย

OB277189042TH

ประภัสสร

9/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,สลักหลังกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ,ป้ายภาษี 2กผ 5573

7/9/2566

บริษัท อาชนันท์ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB277189073TH

ก้อย

8/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันการก่อสร้าง

6/9/2566

คุณสุภัสสร

ไปรษณีย์ไทย

OB286165296TH

สุภัสสร

11/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 4กผ 4919

6/9/2566

คุณภาวนาภรณ์

ไปรษณีย์ไทย

OB286165305TH

ภาวนาภรณ์

7/9/2566

สำเนากธ 8กค 1928

6/9/2566

คุณภาวนาภรณ์

ไปรษณีย์ไทย

OB286165305TH

ภาวนาภรณ์

7/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ฆอ 7349

6/9/2566

คุณประภาพร

ไปรษณีย์ไทย

OB286165322TH

เมธา

7/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 9กพ 9790

6/9/2566

คุณสุธี

ไปรษณีย์ไทย

OB286165319TH

สุธี

8/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 4ฒ 3741

6/9/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB286165340TH

พนิดา

7/9/2566

พรบ,ใบเสร็จพรบ,เอกสารวางบิล 83-5956

6/9/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB286165340TH

พนิดา

7/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,เอกสารวางบิล 83-8101

6/9/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB286165340TH

พนิดา

7/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ,เอกสารวางบิล 40-1693

6/9/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB286165340TH

พนิดา

7/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ,เอกสารวางบิล ฮธ 5176

6/9/2566

คุณธนพร

ไปรษณีย์ไทย

OB286165282TH

บี

7/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ฎส 5068

6/9/2566

บริษัท บีวิช เอ้าท์ดอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ไปรษณีย์ไทย

OB286165336TH

บริษัท บีวิช เอ้าท์ดอร์ จำกัด

7/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันSME

6/9/2566

คุณกาญจนา

ไปรษณีย์ไทย

OB286165353TH

กาญจนา

7/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกัน PA

6/9/2566

คุณมนตรี

ไปรษณีย์ไทย

OB286165353TH

กาญจนา

7/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกัน PA

6/9/2566

คุณสัจจา

ไปรษณีย์ไทย

OB286165353TH

กาญจนา

7/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกัน PA

1/9/2566

คุณพันธุ์เลิศ

ไปรษณีย์ไทย

RL794606674TH

พันธุ์เลิศ

2/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ฮษ 9846

1/9/2566

บริษัท เอนทัลปี เอเชีย จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL794606688TH

วีรยา

2/9/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันการติดตั้งเครื่องจักร

29/8/2566

คุณฤทธิ์

ไปรษณีย์ไทย

RL794682582TH

หนุ่ม

30/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ บท 7063

29/8/2566

บริษัท ฮงเค่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL794682596TH

เสถียร

30/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ขห 198

29/8/2566

บริษัท พาคาโลโล จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB277188206TH

เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง

30/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันSME

29/8/2566

บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL794682579TH

ไพโรจน์

30/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันอัคคีภัย

29/8/2566

คุณวรกันต์

ไปรษณีย์ไทย

RL794682565TH

เกสรี

31/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันPA

25/8/2566

คุณวลัยพรรณ

ไปรษณีย์ไทย

RL794638283TH

เจตนา

26/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 5กฌ 546

25/8/2566

คุณสมใจ

ไปรษณีย์ไทย

RL794638297TH

ไพโรจน์

28/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันอัคคีภัย

24/8/2566

คุณนพพล

ไปรษณีย์ไทย

RL794669657TH

ปิยพุธ

25/8/2566

ป้ายภาษี 1ขฌ 953

24/8/2566

คุณธิติพัทญ์

ไปรษณีย์ไทย

OB286182192TH

ธิติพัทญ์

25/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันคอนโด

22/8/2566

คุณกัญหา

ไปรษณีย์ไทย

OB286174704TH

พงพัฒน์

24/8/2566

พรบ,ใบเสร็จพรบ กน 3282

22/8/2566

คุณศรัณยภัสสร

ไปรษณีย์ไทย

OB286174721TH

วีระชัย

24/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 5กม 2012

22/8/2566

คุณสุธี

ไปรษณีย์ไทย

OB286174718TH

สุธี

24/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 3ฒณ 6424

22/8/2566

คุณมณีรัตน์

ไปรษณีย์ไทย

OB286174681TH

คนในบ้าน

24/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ฌฐ 6203

22/8/2566

บริษัท วงตะวัน จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB286174735TH

ผู้แทนผู้รับ

24/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 1ฒบ 8717

22/8/2566

บริษัท บีวิช เอ้าท์ดอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ๋)

ไปรษณีย์ไทย

OB286174678TH

หนึ่ง

24/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันIAR,SME

18/8/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL794628706TH

พนิดา

21/8/2566

ใบเสร็จกธ,สลักหลังกธ วบ 990

18/8/2566

คุณฐิติพงศ์

ไปรษณีย์ไทย

OB286162167TH

ฐิติพงศ์

19/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,สลักหลังกธ 3กฐ 2956

18/8/2566

คุณสำราญ

ไปรษณีย์ไทย

OB286162175TH

สำราญ

20/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ผน 2503

18/8/2566

คุณสำอางค์

ไปรษณีย์ไทย

OB286162184TH

เกสรี

21/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ชบ 9706

18/8/2566

คุณธวชิน

ไปรษณีย์ไทย

OB286162198TH

ขนิษฐา

19/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ขณ 2324

18/8/2566

คุณเสาวรส

ไปรษณีย์ไทย

OB286162207TH

เรณุกา

19/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันอัคคีภัย

16/8/2566

คุณใจทิพย์

ไปรษณีย์ไทย

RL794680272TH

ใจทิพย์

17/8/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,สลักหลังกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ,สลักหลังพรบ ฮธ 2219

11/8/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL