วันที่จัดส่ง

ชื่อ

ส่งโดย

เลขที่ในการส่ง

ผู้รับเอกสาร

วันที่ได้รับเอกสาร

เอกสารที่ส่ง

28/12/2566

คุณจุติพงศ์

ไปรษณีย์ไทย

OB305147709TH

นิติบุคคล

29/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ฌฌ 6663

28/12/2566

คุณวรรณวิษา

ไปรษณีย์ไทย

OB305147712TH

กฤตมน

1/1/2567

กธ,.ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ขถ 9013

26/12/2566

คุณอุบล

ไปรษณีย์ไทย

OB305147023TH

แสงอรุณ

28/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ญถ 3519

26/12/2566

คุณพงศ์วิสิฐ

ไปรษณีย์ไทย

OB305147010TH

ยาม

28/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 3ขล 3593

26/12/2566

บริษัท วงตะวัน จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305146986TH

ผู้แทนผู้รับ

27/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ณอ 1389

26/12/2566

คุณพิชิต

ไปรษณีย์ไทย

OB305147006TH

รักษิณา

29/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 8กฐ 6874

26/12/2566

คุณวรวรรณ

ไปรษณีย์ไทย

OB305146990TH

เทพ

27/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ญธ 1917

26/12/2566

คุณวสันต์

ไปรษณีย์ไทย

OB305147037TH

เกสรี

28/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ลจ 3634

26/12/2566

คุณศรีพรหมมินทร์

ไปรษณีย์ไทย

OB305147037TH

เกสรี

28/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันPA

22/12/2566

คุณสุธี

ไปรษณีย์ไทย

OB296437325TH

ฐณะวัฒน์

25/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 2กอ 3752

22/12/2566

คุณญาดา

ไปรษณีย์ไทย

OB296437317TH

พงษ์สยาม

23/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 1กฎ 9495

22/12/2566

นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ลิงค์ คอนโด อาคารแอสตัน (สำนักงานใหญ่)

ไปรษณีย์ไทย

OB296437334TH

อารียา

25/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันIAR,PL

22/12/2566

บริษัท ดีพร้อม เรสซิเด้นซ์ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB296437348TH

วุฒิ

23/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันIAR,PL

19/12/2566

คุณเสน่ห์

ไปรษณีย์ไทย

RL875043148TH

แสงอรุณ

21/12/2566

ป้ายภาษี 2ขณ 856

19/12/2566

คุณฐิตาพร

ไปรษณีย์ไทย

RL875043148TH

แสงอรุณ

21/12/2566

ป้ายภาษี 6กฏ 5598

19/12/2566

คุณขัตติยะ

ไปรษณีย์ไทย

RL875043125TH

อธิปัตย์

22/12/2566

ป้ายภาษี ญห 9033

19/12/2566

คุณปิยพงษ์

ไปรษณีย์ไทย

RL875043134TH

เรณู

21/12/2566

พรบ,ใบเสร็จพรบ,ป้ายภาษี 5กว 2834

19/12/2566

คุณทวี

ไปรษณีย์ไทย

OB305131023TH

ทวี

21/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ บน 3027

19/12/2566

บริษัท มณีรินทร์ แอซเซท จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305131010TH

สุภาพร

21/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันIAR,PL

14/12/2566

คุณบุษกร

ไปรษณีย์ไทย

RL875022205TH

บุษกร

16/12/2566

พรบ,ใบเสร็จพรบ จบม 78

14/12/2566

คุณบุษกร

ไปรษณีย์ไทย

RL875022205TH

บุษกร

16/12/2566

พรบ,ใบเสร็จพรบ งษร 69

14/12/2566

คุณบุษกร

ไปรษณีย์ไทย

RL875022205TH

บุษกร

16/12/2566

พรบ,ใบเสร็จพรบ ขธ 3751

14/12/2566

คุณจินตนา

ไปรษณีย์ไทย

OB296419976TH

ณิชากานต์

15/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ พฮ 8181

14/12/2566

คุณณิชากานต์

ไปรษณีย์ไทย

OB296419976TH

ณิชากานต์

15/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 5กล 6551

14/12/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875022196TH

ปวีณา

15/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ถท 7967

14/12/2566

คุณวาริธร

ไปรษณีย์ไทย

RL875022182TH

สมศักดิ์

16/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 5กอ 4523

14/12/2566

คุณกอบชัย

ไปรษณีย์ไทย

OB296419959TH

เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง

15/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันPA

14/12/2566

คุณศุภอัศม์

ไปรษณีย์ไทย

OB296419959TH

เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง

15/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันPA

14/12/2566

บริษัท เอกสหกรุ๊ป จำกัด (ฟอร์ด ปากช่อง)

ไปรษณีย์ไทย

OB296419962TH

กรรณิกา

18/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ประกันIAR,PL

13/12/2566

บริษัท สยามแคนส์อินดัสทริ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875074508TH

ผู้รับรับเอง

15/12/2566

พรบ,สำเนาใบเสร็จพรบ 84-9196 ชบ

13/12/2566

บริษัท สยามแคนส์อินดัสทริ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875074508TH

ผู้รับรับเอง

15/12/2566

พรบ,สำเนาใบเสร็จพรบ 83-4197 ชบ

13/12/2566

บริษัท สยามแคนส์อินดัสทริ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875074508TH

ผู้รับรับเอง

15/12/2566

พรบ,สำเนาใบเสร็จพรบ 84-2236 ชบ

13/12/2566

บริษัท สยามแคนส์อินดัสทริ จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875074508TH

ผู้รับรับเอง

15/12/2566

พรบ,สำเนาใบเสร็จพรบ 83-2900 ชบ

13/12/2566

คุณสุทัศน์

ไปรษณีย์ไทย

RL875074511TH

ยาม

14/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,สลักหลังกธ 2ฒต 8319

13/12/2566

คุณทิพย์

ไปรษณีย์ไทย

RL875074525TH

ทิพย์

14/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 1กน 3449

13/12/2566

คุณวสันต์

ไปรษณีย์ไทย

OB305140864TH

เกสรี

15/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ลจ 3634

13/12/2566

คุณซอ เย เตียง ตุน

ไปรษณีย์ไทย

OB305140864TH

เกสรี

15/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ขถ 7504

8/12/2566

คุณกิตติ

ไปรษณีย์ไทย

RL875066651TH

กิตติ

10/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ฆอ 6025

8/12/2566

คุณสมปอง

ไปรษณีย์ไทย

RL875066665TH

สมปอง

9/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 5กว 804

8/12/2566

บริษัท อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค ทรานสปอร์ต จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875066696TH

จีรภา

9/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 5กว 804

8/12/2566

คุณพีรกานต์

ไปรษณีย์ไทย

RL875066679TH

สุนีรัตน์

9/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 1กณ 9795

8/12/2566

คุณสุนีรัตน์

ไปรษณีย์ไทย

RL875066679TH

สุนีรัตน์

9/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 4กท 8789

8/12/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875066682TH

ปวีณา

11/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ,เอกสารวางบิล ฮษ 1269

8/12/2566

บริษัท เอเอจี คอร์ปเรชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875066682TH

ปวีณา

11/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ,เอกสารวางบิล ฮษ 1270

6/12/2566

บริษัท สยามแคนส์ อินดัสทรี จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305117809TH

ผู้รับรับเอง

8/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 84-9011

6/12/2566

คุณวาสนา

ไปรษณีย์ไทย

OB305117812TH

เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง

7/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ณย 663

6/12/2566

คุณณัฐธิดา

ไปรษณีย์ไทย

OB305117790TH

ณัฐธิดา

8/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 8กญ 5796

6/12/2566

บริษัท ไวท์เวทเซอร์วิส จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305117826TH

เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง

7/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ ถท 3044

6/12/2566

บริษัท ไวท์เวทเซอร์วิส จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

OB305117826TH

เจ้าหน้าที่เวรรับส่ง

7/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 1ขล 2328

6/12/2566

คุณประวิทย์

ไปรษณีย์ไทย

OB305117786TH

ประวิทย์

7/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 2ขษ 2765

6/12/2566

คุณพงศ์วิสิฐ

ไปรษณีย์ไทย

OB305117830TH

ยาม

8/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 3ขล 3593

1/12/2566

คุณณัฎฐณิชา

ไปรษณีย์ไทย

RL875034490TH

ศักดิ์ชาย

2/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,ป้ายภาษี กอ 200

1/12/2566

คุณบรรจบ

ไปรษณีย์ไทย

RL875034526TH

ฝน

2/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ 4ขฉ 5465

1/12/2566

คุณมนัส

ไปรษณีย์ไทย

RL875034509TH

จนท.รร.สาธิต

4/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ ขข 4575

1/12/2566

บริษัท วงตะวัน จำกัด

ไปรษณีย์ไทย

RL875034512TH

ผู้แทนผู้รับ

2/12/2566

กธ,ใบเสร็จกธ,พรบ,ใบเสร็จพรบ 6กผ 666