การชำระเงิน แอลเอ็มจีประกันภัย

Djinsure-Banner-วิธีชำระเงิน-V1-2
1.โอนเงินเช้าบัญชีบริษัทโดยตรง

** ซื้อ ประกันโควิด กรุณาจ่ายเป็นเงินโอนเท่านั้น**

นำส่งเอกสาร โดย ส่งเมล์ หรือ Add line

mail icon
djinsuremotor@gmail.com
line logo
weelove4019
line logo
tam-dj

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร

เงื่อนไขการตัดบัตรเครดิต

1. ต้องใช้บัตรเครดิต ของกรรมการเท่านั้น

2. ต้องนำส่งหนังสือรับรองบริษัท มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ให้แก่บริษัท

ต้องแสดงบัตรประชาชน  พร้อมระบุ ข้อความดังนี้

 

“ข้าพเจ้า…ชื่อ..นามสกุล…มีความประสงค์ขอชำระเบี้ยประกันภัยของรถทะเบียน ……..แทน คุณ…ชื่อ…นามสกุล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็น……..”

 
ตัวอย่างการเขียน
 

ข้าพเจ้า นางสาวจริงใจ รักบริการ มีความประสงค์ขอชำระเบี้ยประกันภัยรถทะเบียน กก1234กท แทน นายจริงจัง รักบริการ ซื่งมีความเกี่ยวข้องเป็น พี่สาว

**คุณสมบัติ ผู้ที่ตัดบัตรแทน – ต้องเป็นคนครอบครัว เช่น บิดา มารดา พี่สาว น้องสาว พี่ชาย น้องชาย สามี ภรรยา**

เอกสารแจ้งงาน สำหรับประกันรถ

1. หนังสือรับรองบริษัท  เขียนระบุว่า 

            —-> “ใช้เพื่อทำประกันภัยเท่านั้น  หรือ / ใข้เพื่อทำประกันโควิดเท่านั้น  หรือ / ใช้เพื่อ ทำประกันชีวิตเท่านั้น

            —-> เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

            —-> ประทับตราบริษัท


2. บัตรประชาชน กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการ

            —-> หากหน้าหนังสือรับรอง ระบุเงื่อนไขว่าต้องมีกรรมการ ตั้งแต่ 2 คนลงนามขึ้นไป ก็ต้องนำส่งบัตรประชาชน ของกรรมการตามที่

ระบุไว้ในหนังสือรับรอง


3.  สำเนาทะเบียนรถ

            —-> โปรดสังเกตุถ้าเลขทะเบียนรถ  หรือ เลขตัวถัง  หรือ เลขตัวรถ  ไม่ชัดเจน เช่น ตัวอักษร ลบเลือนอ่านไม่ออก กรุณา เขียนระบุ ให้

ด้วยข้อความที่ไม่ขัดเจนเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะ

 

 

4  หลักฐานการชำระเงิน 

            —-> หลังชำระเงิน นำส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ได้ ทางเมล์ หรือ ทางไลน์

1. บัตรประชาชน  เขียนระบุว่า 

            —-> “ใช้เพื่อทำประกันภัยเท่านั้น  หรือ / ใข้เพื่อทำประกันโควิดเท่านั้น  หรือ / ใช้เพื่อ ทำประกันชีวิตเท่านั้น

            —-> เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

 

2. .ใบขับขี่   กรณีซื้อประกันภัย แบบระบุผู้ขับขี่

 

3.  สำเนาทะเบียนรถ

 

4  หลักฐานการชำระเงิน